Menu

Moje porady prawne

Porady prawne z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego i wiele więcej

Prawo pracy - zakłady pracy chronionej

jaroslaw.latalski

Zakładem pracy chronionej nazywamy przedsiębiorstwo dostosowane do zatrudniania pracowników  ze znacznymi stopniami niepełnosprawności. Do podstawowych celów jego działalności zaliczamy nie tylko wypracowanie zysku, jak w każdej spółce, lecz także wzmożenie aktywności zawodowej osób, które nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy.

Decyzję w sprawie nadania statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda. Aby zapracować na taki status spółka musi:

a) prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej rok;
b) zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty;
c) przez przynajmniej 6 miesięcy osiągać następujące wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych: o nie mniej niż 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych, to osoby z poważnym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub o co najmniej 30% pracowników liczą osoby niewidome, psychicznie chore albo upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
d) mieć do dyspozycji obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom i regułom bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniające wymagania dostępności do nich i spełniające potrzeby niepełnosprawnych w zakresie dopasowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych;
e) zagwarantować doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Zakład pracy chronionej

Pracodawca, który pozyskał status Zakładu Pracy Chronionej, pod ryzykiem utraty tego statusu jest obowiązany pilnować reguł analizowanych wyżej. Dodatkowo -   ZPChr kreuje (głównie ze zwolnień z podatków i opłat) Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Środki z tego funduszu przeznaczane są przede wszystkim na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą pracowników. Jeżeli przełożony niewłaściwie wydaje te pieniądze, musi oddać je na rachunek ZFRON oraz zapłacić karę do PFRON w wysokości 30% kwoty źle wydanych środków.

 

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Trejdoo] *.dynamic.chello.pl

    Chyba niewiele jest takich zakładów, prawda?

  • Gość: [cpkoscielniak] *.dynamic.mm.pl

    Takie zakłady powstają coraz częściej. Dobrze, że próbuje się wpływać na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Aczkolwiek, coraz częściej zakłady żeby dostać dofinansowanie, preferują osoby niepełnosprawne, co już takie dobre nie jest.

© Moje porady prawne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci